01.01.2020

Wspomóż nas, przekaż 1% podatku

Poniżej znajdują się niezbędne dane naszej organizacji:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nowym Targu
ul. Podtatrzańska 47a
34-400 Nowy Targ
Tel./Fax: (018) 26 659 05
E-mail: psoni@psoni.info

REGON: 492080288-00028
NIP: 735-21-46-798
KRS: 0000072049

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności PSONI Koło w Nowym Targu

PSONI Koło w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PSONI Koło w Nowym Targu.
 • Data publikacji strony internetowej: 2019-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-11


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 • Część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Brak tłumacza migowego online.
 • Część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-11
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grażyna Kukulska.
 • E-mail: grazyna.kukulska@psoni.info
 • Telefon: +48 18 26 659 05

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Zarząd PSONI Koło w Nowym Targu
 • Adres: Zarząd PSONI Koło w Nowym Targu, ul. Podtatrzańska 47a, 34-400 Nowy Targ
 • E-mail: psoni@psoni.info
 • Telefon: +48 18 26 659 05
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek PSONI Koło w Nowym Targu jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nowym Targu, ul. Podtatrzańska 47a, 34-400 Nowy Targ:
 • do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Podtatrzańskiej 47a oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzi chodnik. Przy wejściu A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A;
 • sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia A. Dalsze poruszanie się po budynku jest również możliwe dla osób na wózkach. Na pierwsze piętro można wjechać windą;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost wejścia A;
 • przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w PSONI Koło w Nowym Targu nie ma pętli indukcyjnych; w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • na dzień przeprowadzonego badania nie istnieje funkcja dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. PSONI zapewnia natomiast dostępność tłumacza języka migowego w sposób tradycyjny, w siedzibie. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej, która chce skorzystać z osobistej pomocy tłumacza, może wybrać jedną z poniżej wymienionych form kontaktu:
  • e-mail pod adres: sekretariat@psoni.info;
  • faksem pod numer: +48 18 26 659 05;
  • telefonicznie pod numer: +48 18 26 659 05 - za pośrednictwem innej osoby (tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia i udzielenia pomocy), która dokona zgłoszenia w celu rezerwacji terminu wizyty;
  • pocztą na adres: PSONI Koło w Nowym Targu, ul. Podtatrzańska 47a, 34-400 Nowy Targ;
  • osobiście, lub przez osobę wymienioną w pkt 3, składając pisemny wniosek w siedzibie PSONI (ul. Podtatrzańska 47a, 34-400 Nowy Targ).


Inne informacje i oświadczenia

Brak.
Formularz kontaktowy

Nasza strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę prywatności.